Kompleksowe badanie posadzek i gruntu pod posadzkami

W celu wybrania właściwej metody naprawy, szczególnie jeżeli zakres prac i koszty są wysokie, zalecamy wykonanie badań podłoża gruntowego pod posadzką oraz analizy nośności płyty betonowej.

Jedną z metod wskazania przyczyn osiadania podłoża pod posadzką oraz jej ewentualnych pęknięć  jest sondowanie gruntu. Badanie posadzek i gruntu pod posadzkami pozwala sprawdzić parametry geotechniczne poszczególnych warstw podłoża oraz określić ich głębokość zalegania.

Badanie posadzek i gruntu pod posadzkami

Zestaw badań podłoża gruntowego:

 • wykonanie odwiertów walcowych średnicy o 10 cm w posadzce betonowej – 3 szt.,
 • sondowanie gruntu na głębokość 4 m – 3 szt.,
 • badania sondą w celu oceny zagęszczenia oraz zasięgu ewentualnych warstw słabych,
 • odwierty na głębokość 4 m w celu oceny warunków gruntowo–wodnych – 3 szt.

Ponadto w celu sprawdzenia nośności istniejącej posadzki betonowej proponujemy wykonanie ekspertyzy, w której podane będą maksymalne obciążenia jakie może przenieść posadzka.

Ekspertyza nośności istniejącej posadzki:

 • badanie wytrzymałości na ściskanie próbek betonowych – 3 szt.,
 • ocena grubości posadzki,
 • oszacowanie ilości włókien na 1 m3
 • analiza nośności posadzki (obliczenia).

Wykonywanie projektów posadzek oraz oceny ich nośności

Projekt posadzki i ocena nośności

Po przesłaniu wypełnionej tabeli „Dane do obliczeń posadzki” (do pobrania>>TUTAJ) wykonamy bezpłatnie projekt posadzki i ocenę nośności, t.j. kompleksowe opracowanie posadzki zawierające:

 • określenie grubości posadzki, podanie klasy betonu oraz ilości i rodzaju zbrojenia (siatki stalowe, włókna stalowe lub polimerowe),
 • wymogi odnośnie podbudowy,
 • zalecenia dotyczące mieszanki betonowej,
 • propozycje wykończenia powierzchni posadzki wraz z doborem systemów utwardzenia i impregnacji,
 • następnie ogólne informacje na temat szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych i pozornych,
 • wykres możliwego obciążania posadzki jako funkcja czasu od jej wykonania,
 • ponadto detale i dozbrojenia posadzki.