W celu wybrania właściwej metody naprawy, szczególnie jeżeli zakres prac i koszty są wysokie, zalecamy wykonanie badań podłoża gruntowego pod posadzką oraz analizy nośności płyty betonowej.

Jedną z metod wskazania przyczyn osiadania podłoża pod posadzką oraz jej ewentualnych pęknięć  jest sondowanie gruntu. Badanie posadzek i gruntu pod posadzkami pozwala sprawdzić parametry geotechniczne poszczególnych warstw podłoża oraz określić ich głębokość zalegania.

Badanie posadzek i gruntu pod posadzkami

Zestaw badań podłoża gruntowego:

  • wykonanie odwiertów walcowych średnicy o 10 cm w posadzce betonowej – 3 szt.,
  • sondowanie gruntu na głębokość 4 m – 3 szt.,
  • badania sondą w celu oceny zagęszczenia oraz zasięgu ewentualnych warstw słabych,
  • odwierty na głębokość 4 m w celu oceny warunków gruntowo–wodnych – 3 szt.

Ponadto w celu sprawdzenia nośności istniejącej posadzki betonowej proponujemy wykonanie ekspertyzy, w której podane będą maksymalne obciążenia jakie może przenieść posadzka.

Ekspertyza nośności istniejącej posadzki:

  • badanie wytrzymałości na ściskanie próbek betonowych – 3 szt.,
  • ocena grubości posadzki,
  • oszacowanie ilości włókien na 1 m3
  • analiza nośności posadzki (obliczenia).