Najczęstszą przyczyną klawiszowania płyt betonowych na krawędziach dylatacji jest osiadanie podłoża gruntowego. Ponadto często pojawia się też zjawisko curlingu, tj. paczenia się posadzki związane z nierównomiernym skurczem górnej i dolnej części płyty betonowej. Zjawisko to występuje głównie w początkowym okresie po wylaniu betonu. Iniekcje ciśnieniowe posadzki są najlepszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem tych problemów.

Klawiszowanie płyt betonowych powoduje istotne utrudnienia dla funkcjonowania posadzki. Podnoszenie się krawędzi płyt na stykach dylatacji powoduje pogorszenie komfortu przejazdu, niszczenie ogumienia oraz zawieszenia wózków widłowych oraz paletowych. Czasami zmusza to do zmniejszenia prędkości przejazdu. Dlatego zwlekanie z naprawą tych miejsc może spowodować w konsekwencji obłamanie i zapadnięcie się naroży płyt betonowych, które są trudne i kosztowne do naprawienia.

Opis technologii wykonania iniekcji ciśnieniowej posadzki:

  • nawiercenie otworów przez całą grubość posadzki po obydwu stronach dylatacji,
  • zamontowanie pakerów,iniekcja ciśnieniowa materiałem cementowym o dużej płynności,
  • wypełnienie otworów po pakerach,
  • pełne obciążenie posadzki po iniekcji jest możliwe po 24 godzinach od wykonania prac.

Klawiszowanie płyt betonowych w posadzce przemysłowej

Betonowe posadzki przemysłowe z czasem ulegają zużyciu. Pojawiają się różnego rodzaju uszkodzenia strukturalne nawierzchni w postaci pęknięć, deformacji szczelin, odrywania krawędzi, rozwarstwień czy wysadzania i osiadania płyt. Większość wad widać gołym okiem, jednak istnieją również takie, które są mniej zauważalne. Przyczyna ich powstania znajduje się pod posadzką. Jednym z takich uszkodzeń jest ruch pionowy płyt betonowych względem siebie – nazywany klawiszowaniem. Jednym ze sposobów naprawy takiej usterki posadzki przemysłowej są odpowiednie iniekcje betonu, iniekcje ciśnieniowe posadzki. Czym właściwie jest klawiszowanie płyt? Jakie są przyczyny nierówności płyt betonowych i sposoby naprawy posadzek przemysłowych?

Najogólniej mówiąc klawiszowanie płyt betonowych to zjawisko pionowego przemieszczania się pól dylatacyjnych względem siebie. Doprowadza to w efekcie do pęknięć i odkruszeń, a nawet całkowitego zniszczenia płyt. Występuje najczęściej w obrębie dylatacji nacinanych w mocno eksploatowanych przejazdach wózków widłowych lub innych środkach transportu.  Innymi słowy płyta betonowa w obrębie nacięcia dylatacyjnego porusza się. Podczas przejazdu wózkiem widłowym, czy nawet po nadepnięciu na nią słyszy się dudnienie i czuje, że płyta podnosi się i kołysze w pionie. Oznacza to, że posadzka klawiszuje. Nierówna posadzka to duży problem eksploatacyjny obiektu, a co za tym idzie generujący koszty.

Niejednokrotnie to zjawisko często myli się z wypaczeniem się płyt betonowych, czyli tzw. „curlingiem”. Kiedy najczęściej wypaczają się płyty betonowe? W tym przypadku powodem niszczenia krawędzi dylatacji jest podnoszenie się naroży płyt, spowodowane zjawiskiem ich wygięcia. Występuje to w przypadku, gdy wysychanie betonu nie jest równomierne na całej jego powierzchni.

Przyczyny nierównej posadzki betonowej oraz klawiszujących płyt

Należy tu mieć na uwadze konstrukcję płyty betonowej. Składa się ona (licząc od dołu) z następujących warstw: podłoże płyty, warstwa nośna, folia, płyta betonowa zbrojona oraz posadzka przemysłowa właściwa. Wśród przyczyn powstania klawiszowania posadzek betonowych są: nieprawidłowo wykonane podłoże gruntowe i podbudowa pod posadzką betonową:

Podłoże posadzki betonowej

Zaczynając od najniższej warstwy, czyli podłoża, bardzo ważne jest, aby posiadało ono odpowiednią i równomierną nośność na całej powierzchni. Przejmuje wtedy wszystkie obciążenia i naprężenia pochodzące z posadzki przemysłowej. Dlatego istotne jest, aby było ono przygotowane w odpowiedni sposób, by wyeliminować przyczynę późniejszego klawiszowania. W związku z tym wymogami, jakie się mu stawia, są: równomierność osiadania, odpowiedni stopień zagęszczenia oraz mrozoodporność. Skupiając uwagę na zjawisku osiadania gruntów, możliwymi przyczynami jego występowania są np.: duże obciążenia, działania wydobywcze, czy podtopienia podłoża. Ponadto: mało zagęszczony materiał wypełniający, wpływy wywołane eksploatacją górniczą czy erozja. Dlatego też na etapie projektowania powinno wziąć się pod uwagę wszystkie czynniki, które mogą przyczyniać się do osiadania gruntu. Po czym należy je uwzględnić w procesie przygotowania gruntu. Jeżeli powyższe elementy nie zostaną wzięte pod uwagę, to najprawdopodobniej z biegiem czasu nasza posadzka zacznie osiadać w innym tempie niż fundamenty obiektu. Efektem tego będzie m.in. klawiszowanie płyt betonowych.

Podbudowa posadzki przemysłowej

Następną bardzo ważną przyczyną klawiszowania posadzek betonowych jest niewłaściwie przygotowana podbudowa. Jest to warstwa, która znajduje się bezpośrednio pod posadzką przemysłową właściwą. Stanowi ona jedną z głównych składowych posadzki. Jej rola jest niezwykle istotna, bowiem przejmuje ona obciążenia i naprężenia mechaniczne posadzki. Następnie przenosi je na podłoże gruntowe w taki sposób, aby konstrukcja posadzki nie uległa zniszczeniu. Tworzy tym samym jednolite podparcie na całej powierzchni oraz zwiększa nośność posadzki. W związku z tym bardzo ważny jest dobór odpowiedniej grubości podbudowy pod posadzką oraz rodzaj zastosowanych materiałów. Z reguły grubość podbudowy posadzki wynosi średnio od 15 cm do 40 cm. Do jej wykonania najczęściej stosuje się mieszanki żwirowe lub żwirowo-piaskowe, tłuczeń, kliniec lub chudy beton. Nie można zapominać o tym, że na rodzaj i grubość podbudowy posadzki bardzo duży wpływ ma przyszły sposób jej użytkowania. Oznacza to m.in. obciążenie posadzki ruchem pieszych, poruszanie się środków transportowych, masa przewożonych towarów, które stanowią dynamiczne obciążenia krótkotrwałe. Ale także: składowane materiały, czyli stateczne obciążenia długotrwałe. Wszystkie te parametry powinny być uwzględnione na etapie projektowania.

Jak uniknąć osiadania betonu i płyt betonowych?

Powyższe obciążenia wpływają na powstawanie pustych przestrzeni między płytą posadzki, a jej podbudową bardzo szybko ujawniając błędy. Likwidacja pustek pod płytą betonową odbywa się poprzez iniekcje ciśnieniowe gruntu, iniekcje betonu. Dlatego też podbudowa powinna posiadać te same wymagane parametry techniczne na całej powierzchni pod posadzką, co zabezpieczy ją przed nadmiernymi odkształceniami czy osiadaniem. Zdarza się, że posadzki betonowe często układane są bezpośrednio na podłoże gruntowe. Zwiększa to prawdopodobieństwo występowania zjawiska nierównomiernego osiadania czego efektem jest klawiszowanie.

Również erozja podbudowy pod wpływem działania zjawiska pompowania hydrodynamicznego przyczynia się do kołysania płyt betonowych. Warto również zaznaczyć, że wykonawca posadzki nie odpowiada za jakość wykonanych warstw podbudowy i podłoża gruntowego pod posadzką. Dlatego koszty napraw wynikające z nieprawidłowości na tym poziomie zostaną najprawdopodobniej scedowane na inwestora. Naprawa posadzek przemysłowych polegająca na iniekcji ciśnieniowej fundamentów jest skuteczna i szybka. Daje możliwość powrotu do efektywnego użytkowania obiektu przemysłowego, co ma duże znaczenie ekonomiczne dla inwestora.

Reasumując głównymi przyczynami klawiszowania płyt betonowych jest nieodpowiednie przygotowanie lub niewłaściwie zaprojektowanie (niedopasowanie do obciążeń i przeznaczenia) podłoża gruntowego, jak również podbudowy posadzki. Często brak jest odpowiedniego zbadania podłoża, na którym jest posadzka wykonywana.

Na czym polega naprawa klawiszującej posadzki? Jak wykonać iniekcje betonu?

W sytuacji wystąpienia klawiszowania płyt betonowych ważne jest ustabilizowanie podłoża oraz zabezpieczenie przed dalszym przemieszczaniem się płyt posadzki. Jednym ze sposobów naprawy jest iniekcyjne wtłoczenie materiału w pustki pod płytą posadzkową. Stosujemy też wzmocnienie podłoża gruntowego dzięki np. iniekcji ciśnieniowej na znacznych głębokościach, lub na konkretnej głębokości. Po ustabilizowaniu płyt wykonuje się naprawy rys oraz ubytków. W sytuacji, kiedy klawiszowanie posadzek przyczyniło się do dużych zniszczeń, a osiadanie gruntu przyjmuje znaczne rozmiary, powstaje czasem konieczność wykucia uszkodzonej części posadzki i wykonania jej na nowo.

Iniekcje ciśnieniowe posadzki – oferta, cennik, technologia

Iniekcje ciśnieniowe posadzki wykonujemy od lat z bardzo dobrym skutkiem, ponieważ pozwalają na szybkie usunięcie powstałych uszkodzeń. Nierówna posadzka betonowa przechodzi do przeszłości. Efekt napraw przez iniektowanie pustek pod płytami betonowymi jest trwały. Iniekcje budowlane są jedną z głównych usług wykonywanych przez naszą firmę. Duże doświadczenie w zakresie napraw klawiszująch płyt oraz curlingu nawierzchni betonu sprawia, że zaufało nam wielu inwestorów. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawie wyceny napraw, szczegółów technologicznych oraz terminów. Iniekcja ciśnieniowa klawiszujących płyt posadzki betonowej wzdłuż dylatacji oraz wzdłuż rys po obydwu ich stronach prowadzona jest przy użyciu masy cementowej Kemagrout CI50. Ostatecznej wyceny usługi dokonujemy w oparciu o szczegółową analizę wszystkich aspektów problemu: powierzchni klawiszujących płyt, długości dylatacji, głębokości pustek pod płytami itp.